Pravila o privatnosti


Pravila privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, MASIVA D.O.O. (dalje u tekstu: MASIVA), BLAJBURŠKIH ŽRTAVA 19, 43000 Bjelovar,  upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovar pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 00272329, osobni identifikacijski broj (OIB): 79470071383 kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti. MASIVA je usmjerena na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji MASIVA obrađuje Vaše osobne podatke.

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka.

MASIVA je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: masivabj@gmail.com.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza ili zbog poduzamanja radnji prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte: masivabj@gmail.com ili na adresu: Blajburških žrtava 19, 43000 Bjelovar. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate za MASIVA program vjernosti, kada kontaktirate naše poslovnice, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.).

Osobne podatke u pravilu prikupljamo izravno od Vas kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac ili kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora) ili šaljemo ponude.

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: datum rođenja, spol, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije, uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na mrežnoj stranici MASIVA, prilikom plaćanja u prodajnim centrima ili na mrežnoj stranici MASIVA ili kada komunicirate s nama telefonski ili e-poštom, Vašu povijest kupnje MASIVA proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca u našim prodajnim centrima.

Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Vaša prava

Vaša prava su slijedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, kontaktirajte MASIVA D.O.O. na adresu: Blajburških žrtava 19, 43000 Bjelovar ili na mail adresu: masivabj@gmail.com ili pročitajte Pravila privatnosti na mrežnoj stranici ili u našim prodajnim centrima.

Također, ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što MASIVA razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljenji ili obrađeni. MASIVA će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. MASIVA će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koji propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime MASIVA. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan prodajnih centara. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za MASIVA mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Zapošljavanje u MASIVI

Za obradu Vaše prijave na natječaj za posao ili Vaše otvorene molbe za posao obrađuju se sljedeći podaci:
1. Ime i prezime
2. Datum rođenja i spol
3. Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)
4. E-mail adresa
5. Broj telefona i/ili mobitela
6. Činjenica posjedovanja vozačke dozvole i vrste vozila kojima smijete upravljati
7. Podatak jeste li osoba s invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
8. Podaci o školovanju i kompetencijama (završena škola ili fakultet, stručna sprema, zanimanje, položeni stručni ispiti ako se zahtijevaju za određeno radno mjesto, znanja stranih jezika)
9. Podaci o prijašnjim zaposlenjima (naziv poslodavca, radno mjesto, trajanje).

Osobni podaci obrađuju se u svrhu provođenja selekcijskog postupka u natječaju za koji ste se prijavili i/ili prilikom podnošenja otvorene molbe za posao, za evaluaciju Vaše prijave za zapošljavanje, za provjeru Vaših podataka, komunikaciju s Vama tijekom postupka, obradu i odgovor na natječaj za posao ili na otvorenu molbu za posao, za vođenje evidencije o zaprimljenim molbama radi budućih potreba za djelatnicima. U slučaju pozitivnog ishoda Vaše prijave i zapošljavanja u MASIVA, prikupljeni podaci koristit će se u svrhu zapošljavanja i postati dio Vašeg dosjea zaposlenika.

Pravna osnova za obradu podataka osoba koje se javljaju na natječaj za posao je poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka). Pravna osnova za obradu podataka osoba koje šalju otvorenu molbu za posao u MASIVA je privola ispitanika (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Vaši osobni podaci bit će dostupni onim djelatnicima MASIVA koji sudjeluju u selekcijskom procesu (djelatnici ljudskih potencijala, osobe nadređene djelatniku za radno mjesto na koje se kandidat prijavio, Upravi te eventualno drugim djelatnicima čije je mišljenje relevantno za donošenje odluke o potencijalnom zapošljavanju) i to za vrijeme za koje natječaj za posao traje i/ili ako ste dostavili otvorenu molbu za posao ili ste dali Vašu suglasnost dok ne povučete Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka, odnosno do opoziva, ali u svakom slučaju najdulje 5 godina.

Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako nam niste dali potrebne osobne podatke, neće biti moguće obraditi Vašu prijavu na natječaj i/ili otvorenu molbu.

MASIVA program vjernosti

MASIVA karticu izdaje MASIVA i njezino je vlasništvo. MASIVA kartica izdaje se korisniku besplatno, na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. MASIVA kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Svi članovi MASIVA programa vjernosti su isključivo punoljetne fizičke osobe, u dobi od najmanje 18 godina.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem članstva u MASIVA programu vjernosti u svrhu ostvarenja pogodnosti koje pruža MASIVA kartica. Kako bi bili informirani o pogodnostima MASIVA kartice dostavljam ćemo Vam obavijesti o pogodnostima koje ostvarujete kao član MASIVA programa vjernosti putem adrese e-pošte, sms poruka, newslettera ili pisma. Članove MASIVA programa vjernosti obavještavati ćemo o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i drugim aktualnim pogodnostima koje mogu ostvariti kao članovi MASIVA programa vjernosti.

Više informacija o MASIVA programu vjernosti možete saznati u obavijestima navedenim pri registraciji u MASIVA program vjernosti.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj mrežnoj stranici i kako ste koristili njezine različite dijelove radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste našu mrežnu stranicu.

Kako bi održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini, MASIVA koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje dostavljamo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati našu mrežnu stranicu i pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Popis kolačića koje prikupljamo za normalni rad web trgovine

Ova web-stranica koristi kolačiće. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo. 

Kolačić može biti dostavljen neposredno od strane internetske stranice koju posjetite (kolačićiod prve strane) ili u suradnji i za potrebe internetske stranice koju posjetite  od treće strane.

Više informacija o kolačićima trećih strana koji se koriste na ovim web stranicama možete provjeriti klikom na pružatelje usluga: GoogleAlexaFacebookShareThisTwitterCookiebotDUNSRegistered.

Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

 Ove stranice koriste različite vrste kolačića prema njihovim funkcijama, a svrstavaju se u: nužni, za postavke, statistički i marketinški.  U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačičima na našim internetskim stranicama.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava ili imate bilo kakvih pitanja ili komentara glede obrade Vaših Osobnih podataka u vezi s korištenjem našeg Mrežnog mjesta ili primjene ovih Pravila, molimo, obratite nam se na sljedeću adresu e-pošte: masivabj@gmail.com. 

Moj traktor